Regulamin

REGULAMIN PORTALU
BIZNESOWANIE.PL

 

Postanowienia ogólne. Definicje. Dane kontaktowe.

§ 1

 1. Właścicielem Portalu BIZNESOWANIE.PL jest Michał Żołądkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Żołądkowski JRPW, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5222934125.
 2. Bizensowanie.pl stanowi Portal będący internetową platformą blogowo-informacyjno-społecznościową oraz reklamową poświęconą tematyce biznesu oraz zakładania i prowadzenia firmy.
 3. Portal funkcjonuje, jest prowadzony przez Administratora i udostępniany zgodnie z Regulaminem. Użytkownicy korzystający z Portalu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

§ 2

 1. Regulamin określa:
 • zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu;
 • prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników dotyczących korzystania z Portalu;
 • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

§ 3

 1. Funkcje Portalu udostępniane Użytkownikom zgodnie z Regulaminem stanowią Usługi świadczone drogą elektroniczną. Regulamin szczegółowo określa zakres i rodzaj poszczególnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Za pośrednictwem Portalu Administrator świadczy następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
 • Treści;
 • Komentarze
 • Usługi Kontaktowe;
 • Wyszukiwarka

 

§ 4

 1. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:
 • Portal – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://www.biznesowanie.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Administrator świadczy Usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • Administrator – Michał Żołądkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Żołądkowski JRPW;
 • Użytkownik – każdy podmiot prawa tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie Portalu i który korzysta z funkcji Portalu,
  w szczególności w celu zawarcia umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną lub Usługi – wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Portal przez Administratora na rzecz Użytkowników Portalu, stanowiące ogół funkcji Portalu skierowanych do Użytkowników i stanowiące świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Treści – Usługa stanowiąca całą merytoryczną zawartość Portalu, w tym artykuły, informacje, fotografie, ankiety, materiały prasowe, komentarze oraz reklamy, w tym takie jak banery, artykuły sponsorowane;
 • Komentarze – usługa pozwalająca Użytkownikowi na dodawanie swoich wypowiedzi odnośnie określonych Treści;
 • Usługi Kontaktowe – Usługa polegająca na udostępnianiu funkcji Portalu umożliwiających przesyłanie przez Użytkownika informacji do Administratora i odbieranie przez Użytkownika informacji od Administratora za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, newsletter i formularz kontaktowy;
 • Wyszukiwarka – Usługa umożliwiająca odnalezienie w Serwisie określonych Treści;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
 • Ustawa o prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.);
 • Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 j.t. ze zm);
 • Regulamin – niniejszy regulamin Portalu dostępny pod adresem http://www.biznesowanie.pl/regulamin
 • Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 1. Dane Administratora są następujące:
 • firma: Michał Żołądkowski JRPW
 • adres: Warszawa, ul. Sarmacka, nr 16, lok. 116, 02-972
 • NIP:5222934125
 • REGON:142969366
 • adres strony internetowej: http://www.biznesowanie.pl/
 • adres poczty internetowej: michal@biznesowanie.pl

 

 Treści

§ 5

 1. Usługa Treści stanowi Usługę, w ramach której istnieją możliwości:
 • dostępu i zapoznania się przez Użytkownika z merytoryczną zawartością Portalu w tym artykułami, reklamami, zdjęciami, materiałami prasowymi, itp;
 • pobrania materiałów zamieszczanych w ramach Treści.
 1. Umowa o Usługę Treści zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcji składających się na tę Usługę, w szczególności rozpoczęcia, poprzez otwarcie odpowiedniej strony Portalu, zapoznawania się z Treściami lub rozpoczęcia ich pobierania.
 2. Umowa o Usługę Treści ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z funkcjonalności, o których mowa w ust. 2

Komentarze

§ 6

 1. Usługa Komentarze pozwala dodawać Użytkownikom wypowiedzi do określonych Treści w Portalu.
 2. Umowa o Usługę Komentarze zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcji składających się na tą Usługę.
 3. Umowa o Usługę Komentarze ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z funkcji, o których mowa w ust. 2
 4. Treści zamieszczane w ramach usługi Komentarze podlegają moderacji przez Administratora. Administrator zastrzega możliwość usuwania wpisów naruszających Regulamin, w szczególności § 9 Regulaminu, wpisów niezgodnych z tematem wpisu, artykułu itp., niezgodnych z tematyką Portalu, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, służących wyłącznie wywoływaniu kłótni, jak również możliwość blokowania dostępu do Komentarzy Użytkownikowi notorycznie i rażąco naruszającemu Regulamin,  w szczególności § 9 Regulaminu.

 

Usługi Kontaktowe

§ 7

 1. Usługi Kontaktowe to Usługi polegające na udostępnieniu funkcjonalności Portalu umożliwiających komunikację pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej, tj.

(a)      newsletter;

(b)      formularz kontaktowy

 1. Umowa o Usługę Kontaktową newsletter zawierana jest z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, a rozwiązywana jest z chwilą cofnięcia takiej zgody.
 2. Umowa o Usługę Kontaktową formularz kontaktowy jest zawierana z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z możliwości przesłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem udostępnionego w Portalu formularza kontaktowego, a jest rozwiązywana po zaprzestaniu korzystania z takiej funkcji.

 

Wyszukiwarka

§ 8

 1. Wyszukiwarka pozwala Użytkownikowi odszukać określone Treści.
 2. Umowa o Usługę Wyszukiwarki jest zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcji składających się na tą Usługę.
 3. Umowa o Usługę Wyszukiwarki ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z funkcji, o których mowa w ust. 2.

 

Prawa i obowiązki Użytkowników

§ 9

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z Usług treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zabronione jest zamieszczanie w szczególności treści:
 • wzywających do nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
 • naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;
 • naruszających prawa własności przemysłowej;
 • celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste;
 • stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;
 • udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych;
 • naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

 

Prawa autorskie

§ 10

Udostępniając możliwość pobrania Treści przez Użytkownika w ramach Usługi Treści, Administrator udziela z chwilą pobrania Treści Użytkownikowi licencji na prawa majątkowe autorskie do tych Treści na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania, zwielokrotniania oraz rozpowszechniania: pobranie, utrwalenie, skopiowanie, wytworzenie egzemplarza tych Treści techniką informatyczną  w postaci pobrania na dysk lub inny nośnik komputerowy jak również skopiowanie, wytworzenie egzemplarza tych Treści techniką drukarską (wydruk) na niekomercyjne potrzeby własne, bez prawa dalszego rozpowszechniania, publikacji czy odsprzedania egzemplarza nośnika, na którym utrwalono Treści.

 

Korzystanie z Portalu

§ 11

 1. Korzystanie z Portalu i jego funkcji odbywa się za pomocą stosownej aplikacji – przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
 2. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Portalu określa 14 Regulaminu.

 

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 12

 1. Reklamacje dotyczące Usług można składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.
 3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

 

Prawo odstąpienia od umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną

§ 13

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną zawartej z Administratorem w Portalu, na zasadach określonych w ust. 2 – 5.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący Konsumentem musi poinformować Administratora (Michała Żołądkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Żołądkowski JRPW, adres: Warszawa, ul. Sarmacka, nr 16, lok. 116, 02-972, NIP: 5222934125, REGON: 142969366, adres poczty internetowej: michal@biznesowanie.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm,) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Administrator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje

 

Wymaganie techniczne korzystania z Portalu

§ 14

 1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług Użytkownik powinien dysponować:
 2. a) połączeniem z siecią Internet;
 3. b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
 4. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcje przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome, bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Portalu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Portal i czynności na Portalu są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi na stronie Portalu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Portalu.
 4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
 5. a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
 6. b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
 7. c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
 8. d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 9. Regulamin może być zmieniony przez Administratora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po jego udostępnieniu.  Zmiana Regulaminu może dotyczyć w szczególności wprowadzenia płatności dotyczących określonych Usług, jak również wprowadzenia nowych Usług lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Prawa autorskiego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług – zawarli Państwo umowę.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Michała Żołądkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Żołądkowski JRPW, adres: Warszawa, ul. Sarmacka, nr 16, lok. 116, 02-972, NIP: 5222934125, REGON: 142969366, adres poczty internetowej: michal@biznesowanie.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.

 

Formularz odstąpienia od umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną (dotyczy Konsumentów)

 

Adresat: Michał Żołądkowski JRPW, adres: Warszawa, ul. Sarmacka, nr 16, lok. 116, 02-972, NIP: 5222934125, REGON: 142969366

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

–   Data zawarcia umowy ……………………………………………………….

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………..

–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………..

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………………………………………..

–   Data………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.